Obair Bhaile Naíonáin Bheaga 4ú Bealtaine

A thuismitheoirí, a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh agus bhur gclann go léir go maith.  Ceangailte leis an ríomhphost seo ná plean oibre don tseachtain seo chugainn.  Arís níl aon bhrú an obair seo a chríochnú, tabharfaimid faoin obair i gceart nuair a bheimid go léir ar ais ar scoil le chéile.  Tá sé i bhfad níos tábhachtaí go bhfuilimid ag tabhairt aire dúinn féin.  I hope you and your families are keeping well. Please find attached a weekly plan for next week.  Again, please do not feel under any pressure to complete the work.  There will be plenty of time for us to catch up on everything when we are back at school together.  It is so much more important that we are minding ourselves.

Chuir duine nó beirt ceist orm i dtaobh comhairle a thabhairt maidir leis an tábhacht a bhaineann leis na píosaí oibre ar na laethanta nach mbíonn fonn oibre ar na páistí.

  • Má tá bhur bpáistí ag féachaint ar na físeáin, tá siad i mbun oibre.
  • Ar bharr ar sin, má thugann siad faoi phíosa amháin scríbhneoireachta in aghaidh an lae, bheadh sin go hiontach. Bheadh sé go deas é a mheascadh anseo. Lá amháin ag scríobh sa Mhata/ lá eile sa Ghaeilge agus lá eile an nuacht a scríobh.  Níl smacht acu ar chúrsaí I láthair na huaire mar sin b’fhéidir go mbeadh sé go deas rogha a thabhairt dóibh I dtaobh na laethanta go dtabharfadh siad faoi na píosaí scríbhneoireachta  éagsúla.
  • Tá an tábhacht ag baint leis an ngluaiseacht nó leis an ngleacaíocht freisin. Ní gá go leanfaidh sibh na smaointí a sheolaim.  Ag imirt peile, ag léim ar an trampailín,…..aon rud a chuireann iad ag bogadh, cabhraíonn sé go mór leo.  I rith am scoile déanaim iarracht i gcónaí na páistí a chur ag bogadh cúpla uair i rith an lae. Tá siad fós an óg le bheith ag suí chun boird ar feadh achar ama fada.
  • Agus ar na laethanta go dtuigeann sibh nach mbeidh mórán oibre ar siúl, barróg mhór a bhreith orthu agus b’fhéidir scéal a léamh dóibh.  Bíonn na laethanta sin ag teastáil uainn uile!

A couple of you asked if I could give some guidance in terms of the importance attached to the work for when the children are not in the school-work frame of mind!

  • If your children are watching the videos I forward, they are engaging with school work.
  • In addition, if they wanted to tackle one piece of writing that would be great.  It would be nice to mix it up.  Maybe do some Maths one day, Irish another and the nuacht on another again.  Perhaps you might let them choose which days they would like to do each one.  It is nice to give them a choice, particularly in the current circumstances where they have no control over what is happening in their little world.
  • I believe that there is huge importance in giving them time to move around or to get some exercise.  You do not need to follow the suggestions that I send.  It could be playing football, jumping on a trampoline,…..anything that gets them moving.  In school  I would usually try to get everybody moving a couple of times during the school day. They are still very young to be sitting at a table for a long period of time.
  • And on the days that you know there will be no school work done, give them a big hug and maybe read them a story.  We all need those days!

Míle buíochas as ucht gach atá ar siúl agaibh sa bhaile le bhur bpáistí.  Táim chomh buíoch agus tuigim nach bhfuil sé I gcónaí éasca.  Más féidir liom cabhrú ar aon bhealach, ná bíodh moill oraibh teachtaireacht a sheoladh.  Many thanks for all you are doing at home. I am very grateful and I know that it is not always easy.  If I can help in anyway, please don’t hesitate to contact me. Fanaigí slán.

Le gach dea-ghuí,

Nuala

Dé Máirt/ Tuesday Dé Céadaoin/ Wednesday
 (Físeáin – videos) Gaeilge lch 45 (Físeáin – videos)   Mata (Addition with zero)Lch 104 (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Seol ar aghaidh na gluaiseachtaí rince / Pass the Dance       Tasc / Task Bíodh picnic agaibh le chéile sa bhaile.  Have a picnic together at home.    (Físeáin – videos) Gaeilge lch 46          (Físeáin – videos) Mata (Addition with zero) Lch 105 (Físeán – video)     Corp Oideachas (P. E.) RTÉ 10@10  10 @ 10 Aclaíocht gur féidir tabhairt faoi sa teach cuma cén aimsir a bhíonn againn.  Exercises that can be done indoors irrespective of what the weather’s like outside.     Scéal/ Storytime Scéal le Múinteoir Aoife Éist le scéal le Múinteoir Aoife (le fáil ar shuíomh idirlíne na scoile www.gaelscoilchnoclimahna.ie )faoi Naíonáin Mhóra. Go onto the school website and under Naíonáin Mhóra, you will find a lovely collection of stories read by Múinteoir Aoife.  Míle buíochas le Múinteoir Aoife!
Déardaoin / Thursday Dé hAoine/ Friday
  Gaeilge lch 47        (Físeáin – videos)   Mata (Físeán – video)     Scéal/ Story (Físeán – video)     OSIE (Eolaíocht) Turgnamh le scamaill bháistí.  Rain cloud experiment – (Míle buíochas le Millie don smaoineamh!)     Corp Oideachas (P. E.) Scileanna Peile/ Dribbling a football along the ground (Dribbling is a technique used to maintain possession while moving the ball along the ground with your foot.)        (Físeáin – videos) Gaeilge    :  Leabhar: “Tá mé ag obair”          (Físeáin – videos)   Mata         (Físeán – video)     Scéal/ Story Katie Meets the Impressionists – le James Mayhew – cuid a dó (part two) (Físeán – video)     Ealaín / Art Spreagtha ag Obair Mhonet – “The Waterlilies  (Físeán nó grianghraif – video or photos)     Corp Oideachas (P. E.) Bainigí sult as na dúshláin seo/ Enjoy these challenges! help with balance.  
Liosta 1 Liosta 2 Liosta 3 Liosta 4
bosca thit
cóta bia rug
áit Fia dubh
iasc ubh
chuala Mia mo mhála
trá bua amárach mo Mhamaí
rua seacht dorcha
tua trí lacha
fág nua bád slán
féach gorm ocht
srón brón amach bog
Na Leabhair (Books) Cóipleabhair (Copybooks)
Gafa le Mata Gafa le Mata (Nasc Baile) Mo LeabharsaAg Obair LiomI nGrá Dé Nuacht (news) (red)Mata (Maths) (orange)Project Book 15 (purple) Practice Book (blue)