Polasaí Iontrála / Enrolment Policy

 

Leagadh an Polasaí seo síos de réir riachtanais an Acht Oideachais 1998.

 

               Polasaí Iontrála 2021-22 Ghaelscoil Chnoc Liamhna

 

Seoladh na Scoile: Bóthar Chnoc
Liamhna, Baile Átha Cliath 16

 

Uimhir rolla: 20043G

 

Pátrún na Scoile: An Foras Pátrúnachta

 

 

1.   Réamhrá

 

Comhlíonann an Polasaí Iontrála seo ceanglais an Achta Oideachais 1998, an Achta Oideachais
(Iontráil i Scoileanna) 2018 agus an Achta um Stádas Comhionann 2000.
  Agus an polasaí seo á dhréachtú, chuaigh bord bainistíochta na scoile i gcomhairle le foireann na scoile, le pátrún na scoile agus le tuismitheoirí leanaí atá ag freastal ar an scoil.

 

D’fhaomh an pátrún scoile an polasaí ar an 11/06/2020. Tá sé foilsithe ar shuíomh gréasáin na scoile agus cuirfear ar fáil i gcóip chrua é ar iarratas d’aon duine a iarrann é.

Tá na dátaí agus na hamlínte ábhartha do pholasaí iontrála Ghaelscoil Chnoc Liamhna leagtha amach san fhógra maidir le hiontráil bhliantúil na scoile a fhoilsítear go bliantúil ar shuíomh gréasáin na scoile seachtain amháin ar a laghad roimh thús an phróisis iontrála don scoilbhliain lena mbaineann.

Ní mór an polasaí seo a léamh i gcomhar leis an bhfógra maidir le hIontráil Bhliantúil na scoile don scoilbhliain lena mbaineann.

Foilsítear an fhoirm iarratais i gcomhair iontrála ar shuíomh gréasáin na scoile agus cuirfear cóip chrua di ar fáil d’aon duine a iarrann sin. Beidh tús áite ag an leagan Gaeilge den pholasaí seo i gcás neamhréitigh.

 

2.   Spiorad sainiúil agus cuspóirí ginearálta na scoile

 

Is bunscoil lán-Ghaeilge de chuid An Foras Pátrúnachta í Gaelscoil Chnoc Liamhna. Is scoil chomhoideachasúil í a bunaíodh i 1996 agus tá éiteas  Caitliceach aici.

Is príomhchuspóir na scoile í an Ghaeilge a chothú. Cuirimid fáilte roimh pháistí beag beann ar a gcúlra,
creidimh nó riachtanais speisialta. 
 

Curaclam páiste-lárnach atá i bhfeidhm a aithníonn luach agus
éagsúlacht gach páiste agus a chuireann ar a c(h)umas an fhorbairt iomlán is
dual dó/di a dhéanamh mar pháiste agus ina s(h)aol sa tsochaí. Is é ár
n-aidhm timpeallacht shuaimhneach a chruthú ina ndéantar cúram d’fhorbairt
intleachtúil, fhisiciúil, chultúrtha, mhorálta, spioradálta, shóisialta agus
mhothúchánach an pháiste trí:

·    atmaisféar oscailte, cairdiúil a chothú agus béim a chur ar chomhoibriú, ghairmiúlacht agus obair foirne.

·    caidreamh dearfach a chothú idir an fhoireann agus na tuismitheoirí.

·    cumarsáid mhaith a chur chun cinn bunaithe ar mheas ar phobal iomlán na scoile.

·    féin-mhuinín agus féin-mheas na bpáistí a chur chun cinn.

·    cód iompair cinnte a leanúint atá bunaithe ar mheas agus ar chothrom na féinne.

 

Déanaimid gach iarracht na páistí a spreagadh páirt a ghlacadh i ngach gné dár gcultúr
Gaelach – teanga, spórt, ceol, damhsa. Is cuid thábhachtach de shaol na scoile iad rannpháirtíocht agus tacaíocht na dtuismitheoirí.

 

 

 

3.   
Ráiteas maidir le hIontráil

 

Ní dhéanfaidh Gaelscoil Chnoc Liamhna idirdhealú maidir le dalta a ligean
isteach sa scoil ar bhonn aon cheann díobh seo a leanas:

 

(a)   inscne an dalta nó an iarratasóra i leith an dalta lena mbaineann, 

(b)   stádas sibhialta an dalta nó an iarratasóra i leith an dalta lena mbaineann,

(c)   stádas teaghlaigh an dalta nó an iarratasóra i leith an dalta lena mbaineann,

(d)   gnéaschlaonadh an dalta nó an iarratasóra i leith an dalta lena mbaineann,

(e)   reiligiún an dalta nó an iarratasóra i leith an dalta lena mbaineann,

(f)    bunús mhíchumas an dalta nó an iarratasóra i leith an dalta lena mbaineann,

(g)   cine an dalta nó an iarratasóra i leith an dalta lena mbaineann,

(h)   dalta nó iarratasóir ó phobal an lucht siúil i leith an dalta lena mbaineann, nó

(i)   riachtanais speisialta oideachais a bheith ag an dalta nó ag an iarratasóir i leith an dalta

       lena mbaineann.

 

De réir Alt 61 (3) den Acht Oideachas 1998, forléireofar ‘foras stádais shibhialta’, ‘foras míchumais’, ‘leithcheal’, ‘foras stádas teaghlaigh’, ‘foras inscne’, ‘foras cine’, ‘foras reiligiúin’, ‘foras gnéaschlaonta’ agus ‘foras pobail Taistil’ de réir alt 3 den Acht um Stádas Comhionann 2000.

 

Tá éiteas Caitliceach ag Gaelscoil Chnoc Liamhna. Ní dhéanfar idirdhealú maidir le dalta nach Caitliceach é/í a ligean isteach. Caithfear a chruthú go bhfuil an diúltú riachtanach chun éiteas na scoile a chosaint.

 

 

4. Na Catagóirí de Riachtanais Speisialta Oideachais a ndéantar freastal orthu sa scoil

 

      Is scoil phríomhshrutha í Gaelscoil Chnoc Liamhna. Níl aon rang speisialta ná aonad uathachais

      againn. Is é/í an múinteoir ranga a mhúineann páistí le riachtanais speisialta le tacaíocht ón       

bhFoireann Oideachais Speisialta.

 

 

5.    Daltaí a Ligean Isteach

 

Ligfidh an scoil seo isteach gach dalta atá ag lorg iontrála ach amháin sna cásanna a leanas

 

a)   i gcás ina bhfuil ró-éileamh ar an scoil (féach 6 thíos le haghaidh tuilleadh sonraí)

 

b)   i gcás go dteipeann ar thuismitheoir dalta, nuair a éilíonn an príomhoide é de réir alt 23(4) den Acht Oideachais (Leas) 2000, a dhearbhú i scríbhinn go bhfuil cód iompair na scoile inghlactha dó nó di agus go ndéanfaidh sé nó sí gach iarracht réasúnach lena chinntiú go gcomhlíonfaidh an dalta an cód sin.

 

      Tá éiteas Caitliceach ag Gaelscoil Chnoc Liamhna agus d’fhéadfaí diúltú dalta a ligean isteach sa chás go gcruthaítear gur gá an diúltú chun éiteas na scoile a chosaint.

 

 

6.    Ró-éileamh

Riachtanas Iontrála

Ní mór do pháiste breithlá 4 bliana d’aois a bheith acu roimh nó ar an 30 Aibreán den bhliain a bheadh sé i gceist acu tosú ar scoil.

 

Sa chás go bhfuil ró-éileamh ar an scoil, déanfaidh an scoil na critéir roghnaithe a leanas a chur i bhfeidhm san ord ina bhfuil siad thíos maidir leis na hiarratais a fhaightear laistigh den amlíne chun iarratais a fháil mar atá leagtha amach i bhfógra iontrála na scoile agus na hiarratais ar chead isteach á gcinneadh aici. I ngach cás dáilfear áiteanna de réir aoise; an páiste is sine ar dtús.

 

  1. Deartháireacha, deirfiúracha, leath-shiblíní, páistí altramaigh nó uchtaithe le daltaí reatha na scoile. 
  2. Páistí gur deimhin leis an scoil gur ghnóthaigh an dalta leibhéal líofachta sa Ghaeilge agus gur dhócha go rachadh an líofacht sin ar gcúl mura ligfí isteach i scoil lán-Ghaeilge é/í.*
  3. Páistí a bhfuil deartháir, deirfiúr, leath-shiblín, siblín altramaigh nó uchtaithe acu a d’fhreastail ar an scoil cheana féin.
  4. De réir aoise; an páiste is sine ar dtús.

 *Beidh an dualgas iomlán ar thuismitheoirí/chaomhnóirí fianaise leordhóthanach a chur ar fáil chun leibhéal líofachta sa Ghaeilge a léiriú don bhord. Féach eolas breise sa cháipéis ábhartha atá ar fáil ón scoil.

 

Sa chás go bhfuil beirt daltaí nó níos mó ar chomhchéim le haghaidh áite nó áiteanna in aon cheann de na catagóirí critéir roghnúcháin thuas (agus líon na n-iarratasóirí níos mó ná líon na n-áiteanna atá fágtha), socrófar tús áite de réir an chéad chritéar eile ar an liosta. Más gá, cuirfear san áireamh an t-am ar rugadh an leanbh atá ar fáil ar an deimhniú breithe.

 

 

7.   An méid nach mbreithneofar ná nach gcuirfear san áireamh

 

De réir alt 62(7)(e) den Acht Oideachais 1998, ní dhéanfaidh an scoil aon cheann díobh seo a leanas a bhreithniú ná a chur san áireamh agus iarratais ar chead isteach á gcinneadh nó nuair a bhíonn dalta á c(h)ur ar liosta feithimh le haghaidh iontrála sa scoil.

 

(a)  freastal roimh ré ag dalta ar réamhscoil nó ar sheirbhís réamhscoile, lena n-áirítear naíonraí,

 

(b) íocaíocht táillí nó ranníocaíochtaí (cibé slí a dtuairiscítear é) leis an scoil;

 

(c)  cumas, scileanna nó inniúlacht acadúil an dalta;

 

(d) gairm, stádas airgeadais, cumas acadúil, scileanna nó inniúlacht tuismitheoirí dalta;

 

(e)  ceanglas go bhfreastalóidh dalta, nó a t(h)uismitheoirí ar agallamh, lá oscailte nó cruinniú eile mar choinníoll iontrála;

(f)    an dáta agus an t-am ar ghlac an scoil le hiarratas iontrála

Tá sé seo faoi réir an iarratais a bheith faighte ag am ar bith le linn na tréimhse a shonraítear chun iarratais a fháil- mar atá leagtha amach i bhfógra iontrála bliantúil na scoile don scoilbhliain lena mbaineann.

 

8.   Cinntí ar iarratais

 

Beidh na cinntí go léir maidir le hiarratais ar iontráil chuig Gaelscoil Chnoc Liamhna bunaithe ar na nithe a leanas:

     Polasaí iontrála na scoile

     Fógra iontrála bliantúil na scoile (nuair is cuí);

     An fhaisnéis a chuir an t-iarratasóir ar fáil i bhfoirm iarratais oifigiúil na scoile a fuarthas le linn na tréimhse atá sonraithe inár bhfógra iontrála bliantúil chun iarratais a fháil;

 

(Féach 14 thíos maidir le hiarratais a fuarthas lasmuigh den tréimhse iontrála agus alt 15 thíos maidir le hiarratais ar áiteanna i mblianta seachas an grúpa ligthe isteach.)

 

Ní úsáidfear critéir roghnúcháin nach n-áirítear inár bpolasaí iontrála scoile chun cinneadh a dhéanamh maidir le hiarratas ar áit inár scoil.

 

 

9.   Cinntí a chur in iúl d’iarratasóirí

 

Cuirfear iarratasóirí ar an eolas i scríbhinn maidir le cinneadh na scoile, laistigh den amlíne atá leagtha amach san fhógra bliantúil iontrála. Mura dtairgtear áit do dhalta inár scoil, cuirfear na cúiseanna nár tairgeadh áit dó nó di ar fáil i scríbhinn don iarratasóir, lena n-áirítear, nuair is infheidhme, sonraí maidir le rangú an dalta i gcoinne na gcritéar roghnúcháin agus na sonraí faoi áit an dalta ar an liosta feithimh don scoilbhliain lena mbaineann.

 

Cuirfear iarratasóirí ar an eolas faoin gceart chun athbhreithniú/ceart achomhairc a lorg maidir le cinneadh na scoile (féach alt 18 thíos le haghaidh tuilleadh sonraí).

 

 

10.  Glacadh le tairiscint áite ag iarratasóir

 

Agus tairiscint iontrála á glacadh agat ó Ghaelscoil Chnoc Liamhna, ní mór duit an méid a leanas a léiriú:

 

(i) cé acu an bhfuil nó nach bhfuil glactha agat le tairiscint iontrála ar scoil nó ar scoileanna eile. Má ghlac tú le tairiscint den sórt sin, ní mór duit sonraí na tairisceana nó na dtairiscintí lena mbaineann a chur ar fáil freisin.

 

(ii) cé acu an bhfuil iarratas déanta agat ar thairiscint iontrála ó scoil nó ó scoileanna eile nó cé acu an bhfuil tú ag feitheamh lena dheimhniú, agus má tá, ní mór duit sonraí na scoile nó na scoileanna eile lena
mbaineann a sholáthar.

 

 

11.Cúinsí nach féidir tairiscintí a dhéanamh ina leith nó a tharraingt siar

 

Ní féidir le Gaelscoil Chnoc Liamhna tairiscint iontrála a dhéanamh ná a tharraingt siar ach sna cásanna a leanas —

 

(i) déantar amach go bhfuil an fhaisnéis atá san iarratas bréagach nó míthreorach.

 

(ii) teipeann ar iarratasóir glacadh le tairiscint iontrála ar nó roimh an dáta atá leagtha amach i bhfógra iontrála bliantúil na scoile.

 

(iii) má theipeann ar thuismitheoir dalta, nuair a éilíonn an príomhoide é de réir alt23(4) den Acht Oideachais (Leas) 2000, a dhearbhú i scríbhinn go bhfuil cód iompair na scoile inghlactha dó nó di agus go ndéanfaidh sé nó sí gach iarracht réasúnach lena chinntiú go gcomhlíonfaidh an dalta an cód sin; nó

 

(iv) teipeann ar iarratasóir riachtanais a chomhlíonadh chun ‘glacadh le tairiscint’ mar atá leagtha amach in alt 10 thuas.

 

 

12.  Sonraí a roinnt le scoileanna eile

 Ba chóir d’iarratasóirí a bheith feasach go gceadaítear le hAlt 66(6) den Acht Oideachas (Iontráil Scoileanna), 2018 comhroinnt sonraí idir scoileanna d’fhonn iontráil éifeachtach daltaí a éascú.

 

Tá ceadaithe de réir Alt 66 (6) do scoil liosta de na daltaí a sholáthar do phátrún nó do bhord bainistíochta eile:

 

(i) go bhfuarthas iarratas ar ligean isteach sa
scoil,

 

(ii) go ndearnadh tairiscint ar áit sa scoil, nó

 

(iii) gur glacadh le tairiscint ar áit scoile.

 

Féadfaidh aon cheann nó gach ceann díobh seo a leanas a bheith ar an liosta:

 

(i) an dáta a fuair an scoil iarratas ar áit scoile;

 

(ii) an dáta a rinne an scoil tairiscint ar áit scoile;

 

(iii) an dáta ar ghlac iarratasóir le tairiscint ar áit scoile;

 

(iv) sonraí pearsanta dalta(í) lena n-áirítear ainm, seoladh, dáta breithe agus uimhir seirbhíse poiblí pearsanta (de réir bhrí alt 262 den Acht Comhdhlúthaithe Leasa Shóisialaigh 2005).

 

 

13. Liosta feithimh i gcás ró-éilimh

I gcás go mbeidh níos mó iarratas ar an scoilbhliain lena mbaineann ná na háiteanna atá ar fáil, tiomsófar liosta feithimh de dhaltaí nár éirigh lena n-iarratas ar iontráil chuig Gaelscoil Chnoc Liamhna mar gheall ar ró-éileamh ar an scoil agus beidh siad bailí don scoilbhliain ina bhfuil cead isteach á lorg.

 

Tá socrúchán ar liosta feithimh Ghaelscoil Chnoc Liamhna san ord tosaíochta a shanntar d’iarratais na ndaltaí tar éis don scoil na critéir roghnúcháin a chur i bhfeidhm de réir an pholasaí iontrála seo.

 

Déanfar tairiscintí maidir le haon áiteanna ina dhiaidh sin a bheidh ar fáil don scoilbhliain agus lena linn a bhfuil cead isteach á lorg ina leith maidir leis na daltaí sin ar an liosta feithimh, de réir an oird tosaíochta ar cuireadh na daltaí ar an liosta.

 

Déanfar an liosta forlíontach feithimh a chruthú má fhaightear iarratais tar éis an dáta deiridh a leagtar amach san Fhógra Iontrála Bliantúil. Cuirfear na hiarratais in ord de réir na gcritéar roghnúcháin sa pholasaí iontrála seo. Beidh an chéad liosta feithimh glanta sula ndéanfar áiteanna a thairiscint d’iarrthóirí ar an liosta forlíontach seo.

 

 

14.  Iarratais Dhéanacha

Déanfaidh áit a thairiscint má tá áit ar fáil sa scoil. Má tá ró-éileamh ar áiteanna sa scoil tar éis an phríomhphróisis iontrála, líonfar aon áit scoile a thagann chun cinn ina dhiaidh sin ón liosta feithimh a

cruthaítear as an bpróiseas sin.

 

Má fhaightear iarratais tar éis an dáta deiridh mar atá leagtha amach san Fhógra Iontrála Bliantúil déanfar liosta forlíontach feithimh a chruthú . Beidh an príomhliosta feithimh glanta sula ndéanfar áiteanna a thairiscint d’iarrthóirí ar an liosta forlíontach seo. Nuair a thagann spás chun cinn sa scoil, déanfar
na hiarratais ar an liosta forlíontach feithimh a mheas de réir na gcritéar roghnúcháin sa pholasaí iontrála seo ar an lá a thagann an áit scoile sin chun cinn de réir an Achta um Iontrálacha Scoile 2018 agus
de réir aon rialacháin a rinneadh faoin Acht sin. 

 

 

15. Nósanna imeachta maidir le daltaí a ligean isteach i mblianta eile agus le linn na scoilbhliana

 Seo a leanas nósanna imeachta na scoile maidir le daltaí a ligean isteach nach bhfuil glactha isteach sa scoil

cheana féin chuig ranganna nó blianta seachas grúpa iontrála na scoile ag tús na scoilbhliana:

Is gá do thuismitheoirí/caomhnóirí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar áit in aon rang seachas Naíonáin Shóisearacha litir iarratais chuige sin a scríobh chuig Cathaoirleach an Bhoird

Is é an Bord Bainistíochta a dhéanfaidh an cinneadh faoi pháistí a ghlacadh in aon rang eile agus is faoin mBord amháin atá an cinneadh seo.

 

Naíonáin Shinsearacha/Rang 1

Tabharfar áit má tá áit ar fáil sna ranganna seo a leanas: Naíonáin Shinsearacha agus Rang 1. Sa chás go sáraíonn líon na n-iarratas líon na n-áiteanna atá ar fáil sa rang ábhartha, cuirfidh an scoil na critéir roghnúcháin atá leagtha amach i Roinn 6 den bheartas seo i bhfeidhm ar na hiarratais sin. Sa chás nach bhfuil aon áit ar fáil, cuirfear ainm an pháiste ar an liosta feithimh de réir Alt 13 den bheartas seo.

 

Rang 2 go Rang 6

Tabharfar áit do pháistí i Rang 2 – Rang 6 má tá spás sa rang agus má chinneann an Príomhoide/Bord Bainistíochta go bhfuil cumas Gaeilge an pháiste ar leibhéal a ligfeadh don pháiste feidhmiú agus foghlaim sa rang agus nach mbeadh ar dhaltaí eile iompú ar an mBéarla chun cumarsáid a dhéanamh. Beidh ar an tuismitheoir/caomhnóir fianaise den chaighdeán seo a chur ar fáil. Is ag an mBord Bainistíochta a bheidh an cinneadh deiridh sna cásanna seo.

 

Is iad a leanas nósanna imeachta na scoile maidir le daltaí a ligean isteach nach bhfuil glactha isteach sa scoil cheana féin, le linn na scoilbhliana ina lorgaítear an cead isteach :

 Is gá do thuismitheoirí/caomhnóirí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar áit in aon rang seachas Naíonáin Shóisearacha litir iarratais chuige sin a scríobh chuig Cathaoirleach an Bhoird. Is é an Bord Bainistíochta a dhéanfaidh an cinneadh faoi pháistí a ghlacadh in aon rang eile agus is faoin mBord amháin atá an cinneadh seo.

Naíonáin Shinsearacha/Rang 1

Tabharfar áit má tá áit ar fáil sna ranganna seo a leanas: Naíonáin Shinsearacha agus Rang 1. Sa chás go sáraíonn líon na n-iarratas líon na n-áiteanna atá ar fáil sa rang ábhartha, cuirfidh an scoil na critéir roghnúcháin atá leagtha amach i Roinn 6 den bheartas seo i bhfeidhm ar na hiarratais sin. Sa chás nach bhfuil aon áit ar fáil, cuirfear ainm an pháiste ar an liosta feithimh de réir Alt 13 den bheartas seo.

 

Rang 2 go Rang 6

Tabharfar áit do pháistí i Rang 2 – Rang 6 má tá spás sa rang agus má chinneann an Príomhoide/Bord Bainistíochta go bhfuil cumas Gaeilge an pháiste ar leibhéal a ligfeadh don pháiste feidhmiú agus foghlaim sa rang agus nach mbeadh ar dhaltaí eile iompú ar an mBéarla chun cumarsáid a dhéanamh. Beidh ar an tuismitheoir/caomhnóir fianaise den chaighdeán seo a chur ar fáil. Is ag an mBord Bainistíochta a bheidh an cinneadh deiridh sna cásanna seo.

 

16.  Dearbhú maidir le gan táillí a ghearradh

 Ní ghearrfaidh bord Ghaelscoil Chnoc Liamhna ná aon duine a ghníomhaíonn thar a cheann táillí ar íocaíocht nó ní lorgóidh sí íocaíocht ná ranníocaíocht (cibé slí a dtuairiscítear) mar choinníoll de –

(a)   iarratas ar dhalta a ligean isteach sa scoil, nó

(b)   iontráil nó clárú leanúnach dalta sa scoil.

 

 

17. Socruithe maidir le daltaí nach bhfreastalaíonn ar theagasc reiligiúnach

 Cuireann an scoil fáilte roimh gach uile dalta. Seo a leanas socruithe na scoile do dhaltaí  sa chás gur iarr na tuismitheoirí go bhfreastalódh an dalta ar an scoil gan freastal ar theagasc reiligiúnach sa scoil. Ní bheidh laghdú ar lá scoile na ndaltaí sin mar thoradh ar na socruithe sin. 

 Ba cheart iarratas i scríbhinn a dhéanamh le Príomhoide na scoile. Déanfar cruinniú a eagrú le tuismitheoirí/caomhnóirí an dalta chun plé a dhéanamh ar conas is fearr freastal ar an iarratas sin.

 

18.  An ceart chun athbhreithnithe/achomhairc

 Athbhreithniú ar chinntí an Bhoird Bainistíochta

Féadfaidh tuismitheoir dalta a iarraidh ar an mbord athbhreithniú a dhéanamh ar an gcinneadh áit sa scoil a dhiúltú. Ní mór iarratais den gcineál sin a dhéanamh de réir Alt 29C den Acht Oideachais 1998.   

Tá an t-amlíne ina gcaithfear athbhreithniú den gcineál sin a iarraidh agus na ceanglais eile a bhaineann maidir le hathbhreithnithe den gcineál sin leagtha amach sna nósanna imeachta arna gcinneadh ag an Aire faoi alt 29B den Acht Oideachais 1998 atá foilsithe ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna. Déanfaidh an Bord athbhreithnithe den gcineál sin de réir na nósanna imeachta a rialaítear faoi Alt 29B i gcomhair le Alt 29C den Acht Oideachais 1998.

Tabhair faoi deara:  Sa chás gur diúltaíodh áit d’iarratasóir mar gheall ar ró-éileamh ar áiteanna sa scoil,
ní mór don iarratasóir iarraidh ar an mbord bainistíochta athbhreithniú ar an gcinneadh sin a dhéanamh roimh achomharc a dhéanamh faoi alt 29 den Acht Oideachais 1998.

Sa chás gur diúltaíodh áit d’iarratasóir mar gheall ar chúis seachas ró-éileamh ar áiteanna sa scoil, féadfaidh an t-iarratasóir iarraidh ar an mbord bainistíochta athbhreithniú ar an gcinneadh sin a dhéanamh roimh achomharc a dhéanamh faoi alt 29 den Acht Oideachais 1998.  

 

Ceart achomhairc

Faoi Alt 29 den Acht Oideachais 1998, féadfaidh tuismitheoir dalta achomharc a dhéanamh ar chinneadh na scoile seo áit sa scoil a dhiúltú.  Is féidir achomharc a dhéanamh faoi Alt 29 (1)(c)(i) den Acht Oideachais 1998 sa chás gur diúltaíodh áit d’iarratasóir mar gheall ar ró-éileamh ar áiteanna sa scoil.

Is féidir achomharc a dhéanamh faoi Alt 29 (1)(c)(ii) den Acht Oideachais 1998 sa chás gur diúltaíodh áit d’iarratasóir mar gheall ar chúis seachas ró-éileamh ar áiteanna sa scoil.

Sa chás gur diúltaíodh áit d’iarratasóir mar gheall ar ró-éileamh ar áiteanna sa scoil, ní mór don iarratasóir
iarraidh ar an mbord bainistíochta athbhreithniú ar an gcinneadh sin a dhéanamh roimh achomharc a dhéanamh faoi alt 29 den Acht Oideachais 1998. (féach Athbhreithniú ar chinntí an Bhord Bainistíochta)

Sa chás gur diúltaíodh áit d’iarratasóir mar gheall ar chás seachas ró-éileamh ar áiteanna sa scoil, féadfaidh an t-iarratasóir iarraidh ar an mbord bainistíochta athbhreithniú ar an gcinneadh sin a  dhéanamh roimh achomharc a dhéanamh faoi alt 29 den Acht Oideachais 1998. (féach Athbhreithniú ar chinntí an Bhord Bainistíochta)

Déanfar achomhairc faoi Alt 29 den Acht Oideachais 1998 a mheas agus a chinneadh ag coiste neamhspleách achomhairc arna cheapadh ag an Aire Oideachais agus Scileanna.    

Tá an t-amlíne ina gcaithfear achomharc den chineál sin a iarraidh agus na ceanglais eile a bhaineann maidir le hachomhairc den chineál sin leagtha amach sna nósanna imeachta arna gcinneadh ag an Aire faoi alt 29B den Acht Oideachais 1998 atá foilsithe ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna.

 

This policy was drafted in accordance with the provisions of the Education Act 1998.

 

School Address:  Cnoc Liamhna, Baile Átha Cliath 16.

 

Roll number:  20043G

 

School Patron:  An Foras Pátrúnachta

 

 

1.    Introduction

 

This Admission Policy complies with the requirements of the Education Act 1998, the Education (Admission to Schools) Act 2018 and the Equal Status Act 2000. In drafting this policy, the board of management of the school has consulted with school staff, the school patron and with parents of children attending the school.

 

The policy was approved by the school patron on 11/06/2020.  It is published on the school’s website and will be made available in hardcopy to any person who requests it.

 

The relevant dates and timelines for the Gaelscoil Chnoc Liamhna admission process are set out in the school’s annual admission notice which is published annually on the school’s website at least one week before the commencement of the admission process for the school year concerned.

This policy must be read in conjunction with the annual admission notice for the school year concerned.

The application form for admission is published on the school’s website and will be made available in hardcopy on request to any person who requests it.

 

2.    Characteristic spirit and general objectives of the school

 

Gaelscoil Chnoc Liamhna is a Gaelscoil whose primary aim is to educate the child through the medium of Irish.  The school is under the patronage of an Foras Pátrúnachta and functions in accordance with the rules of the Department of Education and Skills. Established in 1996, Gaelscoil Chnoc Liamhna is a co-educational school with a Catholic ethos. A child centred curriculum is in place which recognises the value and uniqueness of each child and where each child is encouraged to develop to their full potential.  We strive to provide a peaceful, caring environment and every effort is made to promote the intellectual, physical, cultural, moral, spiritual, social and emotional development of all our pupils regardless of abilities, aptitudes or gender. We aim to

 

.-  promote an open, friendly atmosphere with an emphasis on co-operation, professionalism

  and teamwork.

–  encourage positive parent/teacher relationships.

–  nurture communication in every area of school life that is based on respect and trust.

–  develop the self-esteem and self-confidence of our pupils.

–  follow a definite code of behaviour that emphasises respect, honesty, fairness and

   personal responsibility.

 

We encourage the children to participate in every aspect of our Irish culture – language, games, music, dance.  Parental participation and support are important aspects of school life.

3.    Admission Statement

 

Gaelscoil Chnoc Liamhna will not discriminate in its admission of a student to the school on any of the following grounds:

 

(a)  the gender of the student or the applicant in respect of the student concerned,

(b)  the civil status of the student or the applicant in respect of the student concerned,

(c)   the family status of the student or the applicant in respect of the student concerned,

(d)  the sexual orientation of the student or the applicant in respect of the student concerned,

(e)  the religion of the student or the applicant in respect of the student concerned,

(f)    the disability of the student or the applicant in respect of the student concerned,

(g)  the race of the student or the applicant in respect of the student concerned,

(h)  the student or the applicant in respect of the student concerned is a member of the Traveller community,

(i)    the student or the applicant in respect of the student concerned has special educational needs

 

As per section 61 (3) of the Education Act 1998, ‘civil status ground’, ‘disability ground’, ‘discriminate’, ‘family status ground’, gender ground’, ‘ground of race’, ‘religion ground’,  ‘sexual orientation ground’ and ‘Traveller community ground’ shall be construed in accordance with section 3 of the Equal Status Act 2000.

 

Gaelscoil Chnoc Liamhna is a school whose objective is to provide education in an environment which promotes certain religious values and does not discriminate where it refuses to admit as a student a person who is not Catholic and it is proved that the refusal is essential to maintain the ethos of the school.

 

4.    Categories of Special Educational Needs catered for in the school

 

Gaelscoil Chnoc Liamhna is a mainstream school. It does not have a special class or ASD class. Pupils with special educational needs are taught by their mainstream class teacher with the support of the Special Education Team.

 

5.    Admission of Students

 

This school shall admit each student seeking admission except where –

 

a)    the school is oversubscribed (please see section 6 below for further details)

 

b)    a parent of a student, when required by the principal in accordance with section 23(4) of the Education (Welfare) Act 2000, fails to confirm in writing that the code of behaviour of the school is acceptable to him or her and that he or she shall make all reasonable efforts to ensure compliance with such code by the student.

 

Gaelscoil Chnoc Liamhna is a Catholic school and may refuse to admit as a student a person who is not of Catholic denomination where it is proved that the refusal is essential to maintain the ethos of the school.

 

6.    Oversubscription

 

Children will be accepted in Junior Infants who are four years of age on or before the 30th April of the year they start school.

In the event that the school is oversubscribed, the school will, when deciding on applications for admission, apply the following selection criteria in the order listed below to those applications that are received within the timeline for receipt of applications as set out in the school’s annual admission notice. In all cases places will be allocated according to the children’s date of birth; beginning with the oldest.

1.    Brothers, sisters, half-siblings, fostered or adopted brothers or sisters of pupils who are attending the school.

2.    Children who have reached a level of fluency in Irish that would likely deteriorate if they didn’t attend an all-Irish school. Parents must provide evidence of their children’s fluency in Irish to the board of management. Further information is available from the school office.

3.    Brothers, sisters, half-siblings, fostered or adopted brothers or sisters of past pupils.

4.     According to the children’s date of birth; beginning with the oldest.

 

 

The board of management reserves the right to determine the maximum number of children in each class. The maximum number of pupils in Junior Infants in the school year 2021/2022 will be 30.

 

In the event that there are two or more students tied for a place or places in any of the selection criteria categories above (the number of applicants exceeds the number of remaining places), the following arrangements will apply:

 

Places will be allocated according to the next criterion on the list. If necessary, the time at which the child was born as indicated on the child’s birth certificate will apply.

 

7.    What will not be considered or taken into account

 

In accordance with section 62(7)(e) of the Education Act, the school will not consider or take into account any of the following in deciding on applications for admission or when placing a student on a waiting list for admission to the school:

 

(a)     a student’s prior attendance at a pre-school or pre-school service, including

  naíonraí,

 

(b)    the payment of fees or contributions (howsoever described) to the school;

 

(c)     a student’s academic ability, skills or aptitude;

 

(d)    the occupation, financial status, academic ability, skills or aptitude of a student’s   

  parents;

 

(e)    a requirement that a student, or his or her parents, attend an interview, open day

  or other meeting as a condition of admission;

 

(f)      the date and time on which an application for admission was received by the school,

 

This is subject to the application being received at any time during the period specified for receiving applications set out in the annual admission notice of the school for the school year concerned.

 

 

8.    Decisions on applications

 

All decisions on applications for admission to Gaelscoil Chnoc Liamhna will be based on the following:

·       Our school’s admission policy

·       The school’s annual admission notice

·      The information provided by the applicant in the school’s official application form received during the period specified in our annual admission notice for receiving applications

 

(Please see section 14 below in relation to applications received outside of the admissions period and section 15 below in relation to applications for places in years other than the intake group.)

 

Selection criteria that are not included in our school admission policy will not be used to make a decision on an application for a place in our school.

 

9.    Notifying applicants of decisions

 

Applicants will be informed in writing as to the decision of the school, within the timeline outlined in the annual admissions notice.

 

If a student is not offered a place in our school, the reasons why they were not offered a place will be communicated in writing to the applicant, including, where applicable, details of the student’s ranking against the selection criteria and details of the student’s place on the waiting list for the school year concerned.  

 

Applicants will be informed of the right to seek a review/right of appeal of the school’s decision (see section 18 below for further details).

 

 

10.  Acceptance of an offer of a place by an applicant

 

In accepting an offer of admission from Gaelscoil Chnoc Liamhna, you must indicate—

 

(i) whether or not you have accepted an offer of admission for another school or schools. If you have accepted such an offer, you must also provide details of the offer or offers concerned and

 

(ii) whether or not you have applied for and are awaiting confirmation of an offer of admission from another school or schools, and if so, you must provide details of the other school or schools concerned.

 

 

11. Circumstances in which offers may not be made or may be withdrawn

 

An offer of admission may not be made or may be withdrawn by Gaelscoil Chnoc Liamhna where

 

(i)     it is established that information contained in the application is false or misleading.

(ii)    an applicant fails to confirm acceptance of an offer of admission on or before the date set

       out in the annual admission notice of the school.

(iii)  the parent of a student, when required by the principal in accordance with section 23(4) of

       the Education (Welfare) Act 2000, fails to confirm in writing that the code of behaviour of

       the school is acceptable to him or her and that he or she shall make all reasonable efforts

       to ensure compliance with such code by the student; or

(iv)   an applicant has failed to comply with the requirements of ‘acceptance of an offer’ as set out in section 10 above.

12. Sharing of Data with other schools

 

Applicants should be aware that section 66(6) of the Education (Admission to Schools) Act 2018 allows for the sharing of certain information between schools in order to facilitate the efficient admission of students.

Section 66(6) allows a school to provide a patron or another board of management with a list of the students in relation to whom-

 

(1)  an application for admission to the school has been received,

(2)  an offer of admission to the school has been made, or

(3)  an offer of admission to the school has been accepted.

 

The list may include any or all of the following:

 

(1)  the date on which an application for admission was received by the school;

(2)  the date on which an offer of admission was made by the school;

(3)  the date on which an offer of admission was accepted by an applicant;

(4)  a student’s personal details including his or her name, address, date of birth and personal public service number (within the meaning of section 262 of the Social Welfare Consolidation Act 2005).

 

 

13. Waiting list in the event of oversubscription

 

In the event of there being more applications to the school year concerned than places available, a waiting list of students whose applications for admission to Gaelscoil Chnoc Liamhna were unsuccessful due to the school being oversubscribed will be compiled and will remain valid for the school year in which admission is being sought.

 

Placement on the waiting list of Gaelscoil Chnoc Liamhna is in the order of priority assigned to the students’ applications after the school has applied the selection criteria in accordance with this admission policy.

Applicants whose applications are received after the closing date, outlined in the Annual Admission Notice, will be placed at the end of the waiting list in order of the date of receipt of the application. 

 

Offers of any subsequent places that become available for and during the school year in relation to which admission is being sought will be made to those students on the waiting list, in accordance with the order of priority in relation to which the students have been placed on the list.

 

14. Late Applications

 

Late applicants will be offered a place if there is a place available.

 

In the event that there is no place available, the name of the applicant will be added to the waiting list as set out in Section 13.

 

All applications for admission received after the closing date as outlined in the annual admission notice will be considered and decided upon in accordance with our school’s admissions policy, the Education Admissions to School Act 2018 and any regulations made under that Act.

 

Late applicants will be notified of the decision in respect of their application no later than three weeks after the date on which the school received an application.

 

15. Procedures for admission of students to other years and during the school year

 

The following procedure will apply in relation to the admission of students who are not already admitted to the school to classes or years other than the school’s intake group at the start of the schoolyear.

 

Parents/guardians who wish to apply for a place in any class other than junior infants must apply in writing to the chairperson of the board of management. The decision to accept a child in any other class lies with the board of management.

 

Senior Infants/Rang 1

A place will be offered in Senior Infants and Rang 1 if there is a place available. Where the number of applications exceeds the number of places available in a particular class, the criteria outlined in Section 6 of this document will apply. If no place is available, the child’s name will be placed on a waiting list as outlined in Section 13 of this document.

 

Rang 2 to Rang 6

A place will be offered to children in Rang 2 to Rang 6 if there is a place available in the particular class and if the principal/board of management determines that the child’s fluency in Irish is such that will enable him/her to learn in the class and that the other pupils will not have to resort to English to communicate with the child. Parents/guardians must provide evidence of the child’s fluency in Irish. The final decision to offer a place lies with the board of management.

 

 

The procedures of the school in relation to the admission of  students who are not already admitted to the school, after the commencement of the school year in which admission is sought, are as follows:

 

Parents/guardians who wish to apply for a place in any class other than junior infants must apply in writing to the chairperson of the board of management. The decision to accept a child to any other class lies with the board of management.

 

Senior Infants/Rang 1

A place will be offered in Senior Infants and Rang 1 if there is a place available. Where the number of applications exceeds the number of places available in a particular class, the criteria outlined in Section 6 of this document will apply. If no place is available, the child’s name will be placed on a waiting list as outlined in Section 13 of this document.

 

Rang 2 to Rang 6

A place will be offered to children in Rang 2 to Rang 6 if there is a place available in the particular class and if the principal/board of management determines that the child’s fluency in Irish is such that will enable him/her to learn in the class and that the other pupils will not have to resort to English to communicate with the child.

 

Parents/guardians must provide evidence of the child’s fluency in Irish. The final decision to offer a place lies with the board of management.

 

16. Declaration in relation to the non-charging of fees

 

The board of Gaelscoil Chnoc Liamhna or any persons acting on its behalf will not charge fees for or seek payment or contributions (howsoever described) as a condition of-

(a) an application for admission of a student to the school, or

(b) the admission or continued enrolment of a student in the school.

 

 

17.  Arrangements regarding students not attending religious instruction

 

The following are the school’s arrangements for pupils where the parents have requested that the student attend the school without attending religious instruction in the school.  These arrangements will not result in a reduction in the school day of such students:

 

A request in writing should be made to the principal. A meeting with the parents/guardians will be organised to discuss how best to facilitate this request.

 

 

18.  Reviews/appeals

 

Review of decisions by the board of Management

The parent of the student may request the board to review a decision to refuse admission. Such requests must be made in accordance with Section 29C of the Education Act 1998.   

The timeline within which such a review must be requested and the other requirements applicable to such reviews are set out in the procedures determined by the Minister under section 29B of the Education Act 1998 which are published on the website of the Department of Education and Skills.

The board will conduct such reviews in accordance with the requirements of the procedures determined under Section 29B and with section 29C of the Education Act 1998.

Note:  Where an applicant has been refused admission due to the school being oversubscribed, the applicant must request a review of that decision by the board of management prior to making an appeal under section 29 of the Education Act 1998.

Where an applicant has been refused admission due to a reason other than the school being oversubscribed, the applicant may request a review of that decision by the board of management prior to making an appeal under section 29 of the Education Act 1998.  

 

Right of appeal

Under Section 29 of the Education Act 1998, the parent may appeal a decision of this school to refuse admission. 

An appeal may be made under Section 29 (1)(c)(i) of the Education Act 1998 where the refusal to admit was due to the school being oversubscribed.

An appeal may be made under Section 29 (1)(c)(ii) of the Education Act 1998 where the refusal to admit was due to a reason other than the school being oversubscribed.

Where an applicant has been refused admission due to the school being oversubscribed, the applicant must request a review of that decision by the board of management prior to making an appeal under section 29 of the Education Act 1998. (see Review of decisions by the Board of Management)

 

Where an applicant has been refused admission due to a reason other than the school being oversubscribed, the applicant may request a review of that decision by the board of management prior to making an appeal under section 29 of the Education Act 1998. (see Review of decisions by the Board of Management)

Appeals under Section 29 of the Education Act 1998 will be considered and determined by an independent appeals committee appointed by the Minister for Education and Skills.    

The timeline within which such an appeal must be made and the other requirements applicable to such appeals are set out in the procedures determined by the Minister under section 29B of the Education Act 1998 which are published on the website of the Department of Education and Skills.