Teachtaireacht do Dhaltaí

Teachtaireacht do dhaltaí Ghaelscoil Chnoc Liamhna, ón bPríomhoide. 1ú Bealtaine 2020

Éide Scoile/Uniforms

Is feidir éadai scoile a cheannacht trí theagmháil a dhéanamh le Brenda ag 01 4241309


Uniforms are available for sale via the school. To purchase them, contact Brenda on 087 238 0639.

Cairde na Scoile/Parents Committee

 Cé hiad Cairde na Scoile? 

Más tuismitheoir nó caomhnóir dhalta Ghaelscoil Chnoc Liamhna tú, is ball de Chairde na Scoile cheana féin tú. Mar bhall de Chairde, cuirtear fáilte romhat agus moltar duit páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí a thionscnaíonn Cairde, gníomhaíochtaí a léiríonn éagsúlacht agus cruthaitheacht na scoile. Cé acu Ionadaí na dTuismitheoirí tú nó duine a fhreastalaíonn ar na cruinnithe míosúla tú nó duine a thugann do chuid ama agus do chuid buanna chun dul i ngleic le cúrsaí sóisialta tú- baintear sárchaighdeán amach nuair a bhíonn daoine ag obair as lámha a chéile .

Aidhmeanna Chairde: Leas a bhaint as scileanna agus buanna phobal na dtuismitheoirí seo ar mhaithe leis na páistí a fhreastalaíonn ar Ghaelscoil Chnoc Liamhna anois agus a bheidh ag freastal uirthi amach anseo. Pobal tuismitheoirí a thógáil is a spreagadh a léiríonn éagsúlacht phobal ár ndaltaí agus a chuireann gréasán tacaíochta cumarsáide ar fáil idir tuismitheoirí, caomhnóirí, múinteoirí agus lucht riaracháin. A lán tograí agus gníomhaíochtaí tiomsaithe airgid. Gníomhaíochtaí iarscoile a eagrú. Ní neart go cur le chéile.


Tá súil againn go bhfeictear duit gur pobal fáilteach é Cairde na Scoile a thugann tacaíocht duitse agus do do theaghlach, cibé slí ina mbíonn tú páirteach. Má tá aon cheist nó trácht agat, téigh i dteagmháil le ball de choiste Chairde, le do thoil. 

Is baill Chairde na Scoile iad tuismitheoirí agus caomhnóirí uile Ghaelscoil Chnoc Liamhna. Ar choiste Chairde (atá tofa ag tuismitheoirí go bliantúil) tá Cathaoirleach (Leas-), Cisteoir (Leas-), agus Rúnaí (Leas-). Chomh maith leis sin, cuirtear fochoistí le chéile i gcomhair imeachtaí móra, más gá, ina bhfuil Cathaoirleach (Leas-), Cisteoir agus Rúnaí. De ghnáth, bíonn na cruinnithe don choiste ar siúl gach mí ar a 8 p.m. Bíonn cruinnithe breise ar siúl más gá. Tabhair tacaíocht do Chairde na Scoile agus do do scoil, le do thoil.

Cé h-iad Cairde Na Scoile? 

As a parent or guardian of a Gaelscoil Chnoc Liamhna student, you are automatically a member of Cairde Na Scoile (Friends of the School). As a member of Cairde, you are welcome and encouraged to join in the activities that Cairde initiate, activities that serve to underscore the school’s diversity and creativity. Whether you serve as a Parent Representative, attend the monthly meetings, or volunteer your time and talents to social endeavours, it’s the community effort that realises the most potential. 

Aims of Cairde: To harness the skills and talents of this parent community for the benefit of all present and future children attending Gaelscoil Chnoc Liamhna. To build and encourage a supportive parent community that reflects the diversity of our student community and to provide a network of communication support between parents, guardians, teachers and administration.  Many fundraising initiatives and activities.Organisation of after school activities. Ní neart go cur le chéile. 

However you choose to be involved, we hope you will find within Cairde Na Scoile a community that welcomes and supports you and your family. Please feel free to contact a member of the Cairde committee with questions or comments. 

All parents and guardians of Gaelscoil Chnoc Liamhna are members of Cairde Na Scoile. The committee of Cairde (elected annually by the parents) is comprised of a Chairperson (Vice-), Treasurer (Vice-), and Secretary (Vice-). In addition, sub-committees are constituted as required for major events, each comprising of Chairperson (Vice-), Treasurer and Secretary. Meetings for the committee are held at the school each month normally at 8 p.m. Additional meetings are called as required. Please support your Cairde and your school.

Tá tuilleadh eolais ginéarálta ar fáil i bhfoirm leabhráin anseo: Leabhrán Eolais do Thuistí 2020 (Information Booklet for Parents)