Obair Bhaile R5

  Dé Luain 04/ 05/ 2020 Dé Máirt 05/ 05/ 2020 Dé Céadaoin 06/ 05/ 2020 Déardaoin 07/ 05/ 2020 Dé hAoine 08/ 05/ 2020
09:00 – 09:50     Lá saoire bainc (Bank Holiday)   Bain taitneamh as an lá saor!   J Mata:   Seaimpín na dTablaí   Work it Out   Táblaí: ÷5/ 6   Mata Draíochta:   Cúpla ceist as lth amháin de mhata draíochta le déanamh.   (Níl ort an leathanach iomlán a dhéanamh, roghnaigh cúpla ceist mar a dhéanaim sa rang)   M. sh 1 (a, c, e) 2 (b, d, f)   Mata Draíochta (ábhar le clúdach)   Sonraí (2) lth 157Cothomóidí – lch 149Teoiric Uimhris – lch 69Seans – lch 167Toilleadh – Lch 161   Codáin, deachúlacha& céatadáin 2 – lth 115Fad – lth 79Am – lth 93Uimhreacha Treocha – lth 127Rialacha & Airíonna – lth 135   Tá na caibidil seo déanta againn cheanna ach is féidir dul siar a dhéanamh ar na caibidil seo anois.   Iolrú lch 21, lch 75Roinnt lch 31, lch 85   Dul siar/ Críochnaithe leis an obair i Mata Draíochta:   Is féidir roinnt chluichí a imirt ar na suímh seo a leanas.   Uimhreas (Numeracy)   https://www.uen.org/3-6interactives/math.shtml   Codáin (Fractions)   https://www.thatquiz.org/tq-3/math/fraction/   Deachúlacha & Ceatadáin (Decimals & Percentages)   http://www.active-maths.co.uk/fractions/whiteboard/dec_index.html   Teoiric Uimhris (Number Theory) https://nrich.maths.org/5468   http://www.harcourtschool.com/activity/elab2004/gr5/10.html  Mata:   Seaimpín na dTablaí   Work it Out   Táblaí: ÷7/ 8   Mata Draíochta:   Cúpla ceist as lth amháin de mhata draíochta le déanamh.   Cluichí matamaitice ar líne Mata:   Seaimpín na dTablaí   Work it Out   Táblaí: ÷9/ 10   Mata Draíochta:   Cúpla ceist as lth amháin de mhata draíochta le déanamh.   Cluichí matamaitice ar líne Mata:   Work it Out – Friday Test   Póstaer a chur le chéile faoi línte agus uillinneacha ag léiriú cad atá ar eolas agat faoin ábhar. Bí cruthaitheach! (creative)   (Mar shampla: foclóir/ téarmaíocht mhatamaitice – liostaigh na línte difriúla atá ann – líne ceartingearach (vertical)/ cothrománach (horizontal)/ díreach (straight)/ líne ar fiar (diagonal/ slanted). Cad is brí le línte comhthreomhara (parallel)/ ingearach (perpendicular)?   Liostaigh na huillinneacha go léir agus a méid céime (degrees) – uillinn dhíreach, dronuillinn (right angle), maoluillinn (obtuse angle), géaruillinn (acute angle), uillinn athfhillteach (reflex angle).   Cad is brí le rothlú iomlán (full rotation), leath rothlú (1/2 rotation), ceathrú de rothlú (1/4 rotation)?   Cén uirlis a bhíonn in úsáid againn chun uillinneacha a thomhais? Uillinntomhais – cad atá suimiúil faoi? Tá dhá scála air (it has two scales) Deiseal – clockwise. Tuathal – anti-clockwise.   Tarraing cúpla uillinn. Naisc le tuilleadh eolais (links with more information):   https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle   https://www.mathsisfun.com/geometry/parallel-lines.html
09:50 – 10:00 Sos Sos Sos Sos Sos
10:00 – 10:30   Béarla   Give examples of the following!   Homophone (A homophone is a word that is pronounced the same as another word but differs in meaning. A homophone may also differ in spelling e.g. to, two, too. There, their, they’re)   Homonym (are words spelled or pronounced alike but different in meaning e.g. book (to read/ make a reservation)   Homograph (are words that are spelled alike but have different meanings and sometimes different pronunciations e. g bow (to bend over/ something you put in your hair/ the front of a boat)   Pronoun (I, you, she, it)   Preposition (on, after, for)   Syllables (A word with 2 or 3 syllables – sounds) Conjunction (is a word that joins words, phrases or sentences – but, and)   Prefix (A prefix is an affix which is placed before the stem of a word. Adding it to the beginning of one word changes it into another word. For example, when the prefix un- is added to the word happy, it creates the word unhappy.)   Suffix (a letter or group of letters added at the end of a word to make a new word: The suffix “-ness” added to the end of the word “sweet” forms the word “sweetness“, changing an adjective into a noun.   Gaeilge   Déan ceacht amháin as tine chnámh bog liom.   (Complete one chapter/ lesson from Tine Chnámh or Bog Liom)   Le déanamh: Ceisteanna (1-10)Cúpla gníomhaíocht ghramadaí (a couple of grammar exercises)     Béarla   Up & Running   ‘The Adventures of Tom Sawyer’ pg. 138   Activities:   C:  Seek and Search (orally if possible)   D: Quest and Query   E: Word Watch   F: Watch your P’s and Q’s   I: Spark Starters   Scrúdú Litriú   Gaeilge – 9 focal   Béarla – 15 focal   Tabla – 10 tabla   Mata – 5 Cheist ó Work it Out.
10:30 – 11:00 Sos Sos Sos Sos Sos
11:00 – 11:30   Litriú le foghlaim (Bunlitriú S29 L1 & Spellbound W30 BL1)   Exercise 1 & 2 ó Spellbound   Léitheoireacht/ Reading (An Cuairteoir 2 lth/ Wonder 3 lth) Litriú le foghlaim (Bunlitriú S29 L2 & Spellbound W30 BL2)   Exercise 3 & 4 ó Spellbound   Léitheoireacht/ Reading (An Cuairteoir 2 lth/ Wonder 3 lth) Litriú le foghlaim (Bunlitriú S29 L3 & Spellbound W30 BL3)   Exercise 5&6 ó Spellbound   Léitheoireacht/ Reading (An Cuairteoir 2 lth/ Wonder 3 lth) Gaeilge   Séideáin Sí   Caith neart ama ag breathnú ar na físeáin seo agus ag imirt na cluichí atá ag míniú codanna den ghramadach Gaeilge!   Spend some time watching these videos and playing these games that are explaining different aspects of Irish grammar.   Tá seo go maith duit ó thaobh do chuid Ghaeilge ó chluas freisin!   (This is also very good to practice your listening skills in Irish!)   https://www.seideansi.ie/gutai.php   Consain agus gutaí (consonants and vowels)Gutaí (vowels)Ainmfhocail (nouns)Ainmfhocal agus briathar (noun and verb)Siollaí agus an aimsir láithreach (syllables and the present tense)An aimsir láithreach (the present tense)An aimsir chaite (the past tense)  
11.30 – 12:30   Corpoideachas   Corpoideachas le Ciarán (yoga) ar Youtube. Óga Yoga TV anseo   Lá 1: HIIT https://www.youtube.com/watch?v=kAnf2mA_OKw&t=10s   Lá 2: HIIT https://www.youtube.com/watch?v=g6bcCo9LQ2s   Lá 3:HIIT https://www.youtube.com/watch?v=g0Mbpzmor4k&t=2s   Go noodle: https://app.gonoodle.com/login   Yoga: https://rtejr.rte.ie/rtejr-blog/yoga/2016/05/twigin-yoga-episode-13-an-preachan/   Breathnaigh ar ‘The Body Coach’ ar YouTube.     Eolaíocht   Ag obair mar Eolaí! (Working as a scientist)   Roghnaigh trial amháin le déanamh as aon cheann de na naisc seo thíos.   Choose one experiment to try at home from any of these two links below.   Seol grianghraif de chugam!   https://www.billnye.com/home-demos   http://www.engineersweek.ie/engineeringactivities/ Tógáil/ Eolaíocht Má tá Lego agat sa bhaile, is féidir rudaí a thógáil. Breathnaigh ar líne ’30 Day Lego Challenge’ le roinnt smaointe a fháil.     Cluichí boird a imirt/ mír mearaí a dhéanamh. (Play board games/ complete jigsaw puzzles) Ealaín   Tógáil (Construction)   Ag baint úsáidte as ábhair difriúla (different materials) atá agat timpeall an tí (around the house), déan áit shúgartha a thógáil (construct a playground.)   D’fhéadfá bataí líreacáin (lollypop sticks), cipíní (matchsticks), soip (straws you drink with), seilitéip, gliú, péint, cairtchlár (cardboard), cartáin (cartons), sreang (string), buidéal plaisteach (plastic bottles), sean bhréagáin (old toys) agus a lán rudaí eile a úsáid!!   Cad iad na cineál cluichí a imríonn tú in áit shúgartha?   Smaoinigh ar na rudaí atá le fáil in áit shúgartha: sleamhnán (slide), luascán (swing), crandaí bogadaí (see-saw), fráma dreapadóireachta (climbing frame), timpeallán (roundabout), áit scátála (skateboard area). Tarraing sceitse nó plean de roimh ré.   Seol grianghraif de chugam!!
12:30 – 13:00 Lón Lón Lón Lón Lón
13:00 – 14:00   OSPS   Weaving Wellbeing (Free journal for kids)   Is féidir an leabhar a íoslódáil (available for download) ón idirlíon (internet) ó ‘Outside the Box’.   Déan lch 4, 5 & 6.   https://www.otb.ie/wp-content/uploads/2020/04/At-Home-with-Weaving-Well-being-A-Mental-Health-Journal-for-Kids.pdf Drámaíocht    Is féidir cúpla cluiche drámaíochta a súgradh.   Tá smaointe (ideas) ar an suíomh (site) seo.   http://www.bbbpress.com/dramagames/     Ceol Aon amhrán a thaitníonn leat (an leagan Gaeilge de) a fhoghlaim ar Youtube (TG Lurgan)   Cleachtadh a dhéanamh ar an bhfeadóg stáin nó ar uirlis cheoil eile atá agat.     Cleachtadh spóirt   Caith neart ama ag déanamh cúpla druil nó dúshlán faoi leith ar spórt ar bith a thaitníonn leat. Mar shampla: cispheil, rugbaí, peil ghaelach, iománaíocht/ camógaíocht, haca.   Spend some time practicing drills or even completing challenges on any sport that you’d like!   Inis dom conas mar a éiríonn leat! Stair   Dialann iontrála a scríobh: An saol mar atá sé anois i 2020   (Write a diary entry: Life as we know it now in 2020)   Tá muid go léir sa bhaile anois agus níl muid in ann taisteal rófhada ón teach (restricted movement) mar gheall ar an ‘víreas corona’ –   Cén dóigh an bhfuil an saol athraithe faoi láthair (how has life changed at present?) e.g. scoileanna agus siopaí dúnta.   Conas atá tú ag mothú faoi chúrsaí faoi láthair? (How do you feel about the situation at present?)   Cad iad na gnéithe maithe (good aspects) faoi seo go léir – ag caitheamh níos mó ama le do theaghlach mar shampla.   Cad iad na gnéithe nach bhfuil go maith (what are the unpleasant aspects of all this?) e.g.  Ba bhreá leat do chairde a fheiceáil (You’d like to see your friends).   Aon rud eile ar mhaith leat a lua (Anything else that you’d like to mention)   Beidh sé an-suimiúil ag breathnú siar ar na dialainn seo i gceann cúpla bliain!! Códú/ Coding   Caith neart ama ag códú ar an suíomh Scratch.   Brúigh ar an cnaipe (button)  ‘create’ agus ar aghaidh leat!   https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted     Peannaireacht/ Clóscríbhneoireacht: (Handwriting/ Typing)   Déan neart cleachtadh ar do pheannaireacht nó clóscríbhneoireacht  
14:00 – 14:30   DEAR (Drop Everything and Read) Independent Reading DEAR DEAR DEAR