Obair Bhaile R5 -Seachtain 4

  Dé Luain 27/ 04/ 2020 Dé Máirt 28/ 04/ 2020 Dé Céadaoin 29/ 04/ 2020 Déardaoin 30/ 04/ 2020 Dé hAoine 01/ 05/ 2020
09:00 – 09:50 Mata:   Seaimpín na dTablaí   Work it Out   Táblaí: x7/ 8   Mata Draíochta   Cúpla ceist as leathanach amháin de Mhata Draíochta le déanamh.   (Níl ort an leathanach iomlán a dhéanamh, roghnaigh cúpla ceist mar a dhéanaim sa rang)   M. sh 1 (a, c, e) 2 (b, d, f)   Mata Draíochta (ábhar le clúdach)   Sonraí (2) lth 157Cothomóidí – lch 149Teoiric Uimhris – lch 69Seans – lch 167Toilleadh – Lch 161   Codáin, deachúlacha & céatadáin 1 – lth 101Codáin, deachúlacha & céatadáin 2 – lth 115Fad – lth 79Am – lth 93Uimhreacha Treocha – lth 127Rialacha & Airíonna – lth 135   Tá na caibidil seo déanta againn cheanna ach is féidir dul siar a dhéanamh ar na caibidil seo anois.   Ionadluach – lch 7.Suimiú agus Dealú – lch 11   Dul siar/ Críochnaithe leis an obair i Mata Draíochta:   Is féidir roinnt chluichí a imirt ar na suímh seo a leanas.   Uimhreas (Numeracy)   https://www.uen.org/3-6interactives/math.shtml   Ionadluach (Place value)   https://www.thatquiz.org/tq-c/math/place-value/   https://www.ictgames.com/mobilePage/abacus/   Oibríochtaí (Operations)   Suimiú & Dealú (Addition/ Subtraction   Iolrú/ Roinnt (Multiplication/ Division)   https://cemc2.math.uwaterloo.ca/mathfrog/english/kidz/order.shtml https://www.coolmath4kids.com/math-games   Sonraí (Data)   Sonraí   https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/   Mata:   Seaimpín na dTablaí   Work it Out   Táblaí: x9/ 10   Mata Draíochta:   Cúpla ceist as lth amháin de mhata draíochta le déanamh.   Cluichí matamaitice ar líne Mata:   Seaimpín na dTablaí   Work it Out   Táblaí: x11/ 12   Mata Draíochta:   Cúpla ceist as lth amháin de mhata draíochta le déanamh.   Cluichí matamaitice ar líne Mata:   Seaimpín na dTablaí   Work it Out   Táblaí: ÷2/ 3/ 4   Mata Draíochta:   Cúpla ceist as lth amháin de mhata draíochta le déanamh.   Cluichí matamaitice ar líne Mata:   Work it Out – Friday Test   Póstaer a chur le chéile faoi Shonraí (Data) ag léiriú cad atá ar eolas agat faoin ábhar. Bí cruthaitheach! (creative)   (Mar shampla: foclóir/ téarmaíocht mhatamaitice – barra chairt (bar chart), an meán (the average), ag cothromú uimhreacha (balancing numbers = the average), barra chairteacha iolracha (Multiple bar charts), teailí (tally).   Taispeáin cúpla sampla.   Tá sé an-tábhachtach a bheith in ann sonraí (Data) a léamh (to read), a léirmhíniú (to represent), a bhailiú (to gather) agus a heagrú (to organise).   https://www.mathsisfun.com/data/bar-graphs.html
09:50 – 10:00 Sos Sos Sos Sos Sos
10:00 – 10:30 Saor Scríbhneoireacht (Gaeilge)   *Bí ag scríobh ar feadh tamaillín faoi haon rud a ba mhian leat e.g. scéal, oideas (recipe), míniú (explanation – Cad is tuar ceatha (rainbow) ann?), dán, díospóireacht (debate) srl. Saor Scríbhneoireacht (Gaeilge)   *Bí ag scríobh ar feadh tamaillín faoi haon rud a ba mhian leat e.g. scéal, oideas (recipe), míniú (explanation), dán, díospóireacht (debate) srl Free Writing (Béarla)     *Write about anything you like – narrative story, a poem, a recipe, instructions, post card, diary entry, an explanation, debate etc. Free Writing (Béarla)     *Write about anything you like – narrative story, a poem, a recipe, instructions, post card, diary entry, an explanation, debate etc. Scrúdú Litriú   Gaeilge – 12 focal   Béarla – 20 focal   Tabla – 10 tabla   Mata – 5 Cheist ó Work it Out.
10:30 – 11:00 Sos Sos Sos Sos Sos
11:00 – 11:30 Litriú le foghlaim (Bunlitriú S28 L1 & Spellbound W29 Bl 1)   Exercise 1&2 ó Spellbound   Léitheoireacht/ Reading (An Cuairteoir 2 lth/ Amelia 3 lth) Litriú le foghlaim (Bunlitriú S28 L2 & Spellbound W29 BL2)   Exercise 3&4 ó Spellbound   Léitheoireacht/ Reading (An Cuairteoir 2 lth/ Amelia 3 lth) Litriú le foghlaim (Bunlitriú S28 L3 & Spellbound W29 BL3)   Exercise 5&6 ó Spellbound   Léitheoireacht/ Reading (An Cuairteoir 2 lth/ Amelia 3 lth) Litriú le foghlaim (Bunlitriú S28 L4 & Spellbound W29 BL4)   Exercise 7&8 ó Spellbound   Léitheoireacht/ Reading (An Cuairteoir 2 lth/ Amelia 3 lth) Gaeilge   Cruthaigh mapa coincheapa faoin   Aimsir ChaiteAimsir LáithreachAimsir Fháistineach  
11.30 – 12:30 Corpoideachas   Corpoideachas le Ciarán (yoga) ar Youtube. Óga Yoga TV anseo   Lá 1: HIIT https://www.youtube.com/watch?v=kAnf2mA_OKw&t=10s   Lá 2: HIIT https://www.youtube.com/watch?v=g6bcCo9LQ2s   Lá 3:HIIT https://www.youtube.com/watch?v=g0Mbpzmor4k&t=2s   Go noodle: https://app.gonoodle.com/login   Yoga: https://rtejr.rte.ie/rtejr-blog/yoga/2016/05/twigin-yoga-episode-13-an-preachan/   Breathnaigh ar ‘The Body Coach’ ar YouTube.   Tír Eolaíocht   Mo cheantar áitiúil (My local area)   Agus tú amuigh ar shiúlóid le do theaghlach, cruthaigh (create) ‘Bata Taistil’ nó ‘Journey Stick’.   Piocann tú suas cúpla rud ar do shiúlóid ar nós duilleoga (leaves), cleití (feathers), bláthanna (flowers) agus aon rud eile atá suimiúil (anything else that’s interesting) agus greamaíonn (you stick it on) tú iad ar bhata (stick).     Eolaíocht   Ag obair mar Eolaí! (Working as a scientist)   Roghnaigh trial amháin le déanamh as aon cheann de na naisc seo thíos.   Choose one experiment to try at home from any of these two links below.   Seol grianghraif de chugam!   https://www.billnye.com/home-demos   http://www.engineersweek.ie/engineeringactivities/ Tógáil/ Eolaíocht Má tá Lego agat sa bhaile, is féidir rudaí a thógáil. Breathnaigh ar líne ’30 Day Lego Challenge’ le roinnt smaointe a fháil.     Cluichí boird a imirt/ mír mearaí a dhéanamh. (Play board games/ complete jigsaw puzzles) Ealaín       Ag baint úsáidte as ábhair éagsúla (different materials) sa bhaile agus péint (paint), cruthaigh do róbó (robot) féin.     Is féidir pinn luaidhe daite (colouring pencils) agus cruthanna éagsúla a tharraingt (draw different shapes) chun do róbó (robot) a chruthú.
12:30 – 13:00 Lón Lón Lón Lón Lón
13:00 – 14:00 Béarla   Give examples of the following!   Verb (an action word)   Noun (person, place or a thing)   Single/ plural (of a noun) (one/ more than one)   Adverb (a word that describes the verb/ adjective/ another adverb or the entire sentence – usually ends in ly)   Adjective (a describing word – gives us more information about the noun)   Simile (making a comparison using the words like, as or than)   Metaphor (making a comparison without using the words like, as or than)     Idiom (‘Cry your eyes out’ – cry hard for a very long time.)   Synonym (A word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase.)   Antonym (A word opposite in meaning to another.) OSPS   Weaving Wellbeing (Free journal for kids)   Is féidir an leabhar a íoslódáil (available for download) ón idirlíon (internet) ó ‘Outside the Box’.   Déan lch 1, 2 & 3.   https://www.otb.ie/wp-content/uploads/2020/04/At-Home-with-Weaving-Well-being-A-Mental-Health-Journal-for-Kids.pdf Drámaíocht    Is féidir cúpla cluiche drámaíochta a súgradh.   Tá smaointe (ideas) ar an suíomh (site) seo.   http://www.bbbpress.com/dramagames/     Ceol   Aon amhrán a thaitníonn leat (an leagan Gaeilge de) a fhoghlaim ar Youtube (TG Lurgan)   Cleachtadh a dhéanamh ar an bhfeadóg stáin nó ar uirlis cheoil eile atá agat.   Peannaireacht/ Clóscríbhneoireacht: (Handwriting/ Typing)   Déan neart cleachtadh ar do pheannaireacht nó clóscríbhneoireacht   Códú/ Coding   Caith neart ama ag códú ar an suíomh Scratch.   Brúigh ar an cnaipe (button)  ‘create’ agus ar aghaidh leat!   https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
14:00 – 14:30 DEAR (Drop Everything and Read) Independent Reading DEAR DEAR DEAR DEAR

Obair R5 Múinteoir Sorcha 20/ 04/ 2020 – 24/ 04/ 2020

  Dé Luain 20/ 04/ 2020 Dé Máirt 21/ 04/ 2020 Dé Céadaoin 22/ 04/ 2020 Déardaoin 23/ 04/ 2020 Dé hAoine 24/ 04/ 2020
09:00 – 09:50 Mata:   Seaimpín na dTablaí   Work it Out   Táblaí: ÷9/ 10   Mata Draíochta   Cúpla ceist as leathanach amháin de Mhata Draíochta le déanamh.   (Níl ort an leathanach iomlán a dhéanamh, roghnaigh cúpla ceist mar a dhéanaim sa rang)   M. sh 1 (a, c, e) 2 (b, d, f)   Mata Draíochta (ábhar le clúdach) Codáin, deachúlacha & céatadáin 1 – lth 101Codáin, deachúlacha & céatadáin 2 – lth 115Fad – lth 79Am – lth 93Uimhreacha Treocha – lth 127Rialacha & Airíonna – lth 135 Dul siar/ Críochnaithe leis an obair i Mata Draíochta:   Is féidir roinnt chluichí a imirt ar na suímh seo a leanas.   Bí ag smaoineamh ar phíosa dul siar a dhéanamh ar na hábhair seo i rith na seachtaine: Línte/ uillinneachaAn CiorcalAm   https://ie.ixl.com/ https://www.abcya.com/ https://www.funbrain.com/ https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Tessellation-Creator/ https://www.uen.org/3-6interactives/math.shtml https://www.visnos.com/demos/fraction-wall https://nrich.maths.org/11343 https://www.mathplayground.com/ https://www.mathsisfun.com/ Mata:   Seaimpín na dTablaí   Work it Out   Táblaí: ÷11/ 12   Mata Draíochta:   Cúpla ceist as lth amháin de mhata draíochta le déanamh.   Cluichí matamaitice ar líne Mata:   Seaimpín na dTablaí   Work it Out   Táblaí: x2/ 3/ 4   Mata Draíochta:   Cúpla ceist as lth amháin de mhata draíochta le déanamh.   Cluichí matamaitice ar líne Mata:   Seaimpín na dTablaí   Work it Out   Táblaí: x5/ 6   Mata Draíochta:   Cúpla ceist as lth amháin de mhata draíochta le déanamh.   Cluichí matamaitice ar líne Mata:   Work it Out – Friday Test   Póstaer a chur le chéile faoi chruthanna 2T agus cruthanna 3T ag léiriú cad atá ar eolas agat faoin ábhar. Bí cruthaitheach! (creative)   (Mar shampla: foclóir/ téarmaíocht mhatamaitice – Cad is cruth 2T ann? Cad is cruth 3T ann? Tabhair samplaí – ciorcail, sféar. Cad is polagán ann? Cad is polaihéadrán ann? Cad iad na difríochtaí idir cruthanna 2T agus 3T? Cá bhfuil cruthanna 2T/ 3T le feiceáil thart timpeall orainn? Tabhair samplaí – díon tí (the roof of a house).  
09:50 – 10:00 Sos Sos Sos Sos Sos
10:00 – 10:30 Abairtí le scríobh (Obair Bhaile)   Bunlitriú – 3 focal   FanL – Laoch (warrior, star, hero, idol)   WofD – realistic (having or showing a sensible and practical idea of what can be achieved or expected.) Abairtí     Bunlitriú   FanL- easpa (lack of)     WofD – feeble (lacking physical strength, especially as a result of age or illness.) (of a sound – faint/ weak/ dim.) (lacking strength of character – cowardly) Abairtí     Bunlitriú   FanL- faoi lán seoil (in full swing – at the height of activity)   M.sh: Ag leath uair tar éis a hocht, bhí an chóisir faoi lán seoil.   WofD – reliable (consistently good in quality or performance; able to be trusted.)   Abairtí     Bunlitriú   FanL – cumasach (capable)     WofD – comply (act in accordance with a wish or command.) Scrúdú Litriú   Gaeilge – 12 focal   Béarla – 20 focal   Tabla – 10 tabla   Mata – 5 Cheist ó Work it Out.
10:30 – 11:00 Sos Sos Sos Sos Sos
11:00 – 11:30 Litriú le foghlaim (Bunlitriú S27 L1 & Spellbound W28 Bl 1)   Exercise 1&2 ó Spellbound   Léitheoireacht/ Reading (An Cuairteoir 2 lth/ Amelia 3 lth) Litriú le foghlaim (Bunlitriú S27 L2 & Spellbound W28 BL2)   Exercise 3&4 ó Spellbound   Léitheoireacht/ Reading (An Cuairteoir 2 lth/ Amelia 3 lth) Litriú le foghlaim (Bunlitriú S27 L3 & Spellbound W28 BL3)   Exercise 5&6 ó Spellbound   Léitheoireacht/ Reading (An Cuairteoir 2 lth/ Amelia 3 lth) Litriú le foghlaim (Bunlitriú S27 L4 & Spellbound W28 BL4)   Exercise 7&8 ó Spellbound   Léitheoireacht/ Reading (An Cuairteoir 2 lth/ Amelia 3 lth) Gaeilge   Dán a scríobh: An t-Earrach   *Smaoinigh ar: na dathanna a bhíonn le feiceáil   *na fuaimeanna a bhíonn le cloisteáil   *na radharcra (the scenery) a bhíonn le feiceáil   *an sórt aimsire a bhíonn ann le linn an earraigh   Is féidir pictiúir a chur le do dhán.   Smaoinigh ar theideal don dán.
11.30 – 12:30 Corpoideachas Go noodle: https://app.gonoodle.com/login   Yoga: https://rtejr.rte.ie/rtejr-blog/yoga/2016/05/twigin-yoga-episode-13-an-preachan/   Breathnaigh ar ‘The Body Coach’ ar YouTube.   Corpoideachas le Ciarán (yoga) ar Youtube. Óga Yoga   Tír Eolaíocht An Eoraip (Europe)   Roghnaigh tír (country) amháin as an Eoraip   Cruthaigh bosca eolais (fact file) faoi:   Ainm na tíre: Achar (area) na tíre: Daonra (population) na tíre: Teanga oifigiúil (official language) na tíre: Airgeadra (Currency) na tíre: Sliabhraon (Mountain range): Abhainn (River): Tíortha atá cóngarach (nearby countries): Bia cáiliúil (famous/ popular food) ón tír: Aeráid (climate) na tíre: Fíricí faoin gcultúr (facts about the culture): Creideamh/ Reiligiún (Faith/ Religion): Eolas breise (Extra information)   Tarraing léaráid (picture) de bhrat (flag) na tíre Eolaíocht Leictreachas (Electricity)   Breathnaigh ar an bhfíseán (video) ‘What would life be like without electricity? #STEM’ ar Youtube (The Big 7 Science Questions by Science Museum Group Learning.)   Cad a d’fhoghlaim tú ón fhíseán?   An mbeifeá in ann maireachtáil gan leictreachas? (Would you be able to survive without electricity?) Déan píosa taighde ar an topaic Leictreachaselectricity – scríobh síos cúpla fíric.   Is féidir póstaer a chruthú nó mapa coincheapa (concept map). Tógáil/ Eolaíocht Má tá Lego agat sa bhaile, is féidir rudaí a thógáil.   Breathnaigh ar líne ’30 Day Lego Challenge’ le roinnt smaointe a fháil.     Cluichí boird a imirt/ mír mearaí a dhéanamh. (Play board games/ complete jigsaw puzzles) Ealaín https://artprojectsforkids.org/kandinsky-tree-collage/   Colláis Chrainn – Kandinsky        
12:30 – 13:00 Lón Lón Lón Lón Lón
13:00 – 14:00 Gaeilge Gramadach: Bain Súp As. http://www.cogg.ie/wp-content/uploads/aonad01a-inscne.pdf   Le foghlaim:   Na rialacha bainte le hinscne a fhoghlaim. Lean na sleamhnáin (slides) & freagair na ceisteanna orthu.   Inscne – Gender   Firinscneach – Masculine   Baininscneach – Feminine Gaeilge Gramadach: Bain Súp As. http://www.cogg.ie/wp-content/uploads/aonad01a-inscne.pdf   Le foghlaim:   Na rialacha bainte le hinscne a fhoghlaim. Lean na sleamhnáin (slides) & freagair na ceisteanna orthu.   Inscne – Gender   Firinscneach – Masculine   Baininscneach – Feminine Béarla Write a postcard or letter for someone and send it! Maybe you’d like to send this postcard/ letter to a family member/ or a friend that you haven’t seen in a while.   Consider:   Share some information about what you’ve been doing lately. Have you started a new hobby? Achieved anything – a 1,000 piece jigsaw puzzle for example? Baked – a cake/ cookies? Created some nice artwork? Have you done any gardening?   Ask them some questions – how are they doing? Have they had nice weather? Have they started any new hobbies? Have they any book or film recommendations? Béarla Procedural Writing   *Write a recipe for: something you have baked/ cooked e.g. cookies/ a cake/ how to make a sandwich/ toastie/ fruit salad)   or   *Instructions on how to play a game/ how to do something – hurling/ Gaelic football/ chess, scrabble)     Structure   Aim: Why are you writing it? Materials: What do you need?   Method: Steps or instructions     Béarla Persuasive Writing   Write a review of a book that you’ve read recently or a film that you’ve watched that you would share with the class.   Consider writing about:   the plot the characters your opinion would you recommend it?
14:00 – 14:30 DEAR (Drop Everything and Read) Independent Reading DEAR DEAR DEAR DEAR

Obair Rang a 5

Múinteoir Sorcha 30/ 03/ 2020 – 03/ 04/ 2020

Dia daoibh Rang a Cúig,

Tá súil agam go bhfuil sibh go léir go maith. Anseo, tá clár ama a leagann amach obair scoile ag tosú ar an Luan 30/03/2020 go dtí an Aoine 03/ 04/ 2020.

Níor mhaith liom go mbeidh brú ar dhuine ar bith an obair seo go léir a dhéanamh, is treoir (guide) é agus tá súil agam go gcabhróidh sé libh sa bhaile.

Tá sibh tar éis an oiread sin oibre a dhéanamh ó mhí Mheáin Fómhair agus tá a fhios agam go bhfuil sibh ag obair go han-dian sa bhaile faoi láthair. Molaim go mór sibh, leanaigí oraibh ag déanamh bhur ndícheall!

Múinteoir Sorcha.

A thuismitheoirí,

I have enclosed a timetable for next week which I hope will be useful. It is based on work that we’ve been doing in class and at home throughout the year. I understand that this is a very difficult time so complete what you can.

For your information,

  • Seaimpín na dTablaí, Work it Out and Spellbound can be corrected by the parents.
  • Ideally a spelling test would be completed every Friday. (I understand that this may not suit everyone, but it creates routine)
  • Keep reading, keep practicing the spellings and tables.
  • I encourage and welcome if any student wants to send me work to correct each Friday.
  • I can be contacted each day between 11:00 – 12:00 and 14:00 – 14.30.

This is a new form of learning for all of us. By working together, I hope that we will be able to create a positive learning environment.

Mise le meas,

Múinteoir Sorcha.