Cístí álainne Amy

Chuir Amy isteach ar chomórtas bacála faoin téama “Creative Cupcakes” ar TodayFM agus tugadh árd-mholadh di. Féáchaigí ar na pictiúir thíos de na cístí álainne ar fad a rinne sí. Ba bhreá liom blaise beag d’aon cheann acu!

Obair Bhaile R2 25ú Bealtaine

Dia Dhaoibh ar fad! Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go maith agus ag tabhairt aire dá chéile.  Tá sibh ar fad ag obair go dian. Má fhéachann tú ar Home School Hub ar an teilifís, feicfidh tú go mbeidh Lá Spóirt acu ar an Aoine. Bainigí spraoi as!

Glacfaimid sos an chéad seachtain i Mí an Mheithimh.

Eibhlín

Mar is eol daoibh, tá siad seo ar fáil ar shuíomh na scoile freisin.

 • Ag Obair Liom:
 • Lch 49, 50 Contrárthachtaí  (Opposites)
 • Lch a 51: Léigh an scéal os ard. Tá níos mó ná 30 focail ann ina bhfuil ‘-ón’ iontu. An féidir leat iad a aimsiú?
 • Lch 52: Focail eile ina bhfuil ‘-ón’ iontu.
 • English Worksheets: Do these after reading Feena’s Book of Facts
 • Multiple Choice Quiz: Choose the correct answer.
 • Human Bingo: These answers could be researched rather than asking someone
 • Discussion Cards: Fill in the answers in each box. You will have to write the answers to Number 4 neatly!
 • Skills Book
 • Pupils don’t have the reader at home with them. These sentences are taken from the story when the group went to the cinema.
 • Phonics: The two sounds that ‘oo’ makes; the ‘ew’ sound
 • Weaving Wellbeing: Lesson 9 pages 25 – 29
 • An tAifreann: Ullmhú na nOfrálacha
 • RTÉ Home School Hub: Beidh siad ag déanamh Lá Spóirt sa Bhaile ar an Aoine!

Obair Bhaile R2 18ú Bealtaine

 • Spellbound:  Week 35. 4 more revision exercises
 • Bunlitriú: Seachtain a 8 agus a 9. Cuir 3 fhocal ( do rogha féin) in abairtí gach lá
 • Work It Out: Friday tests: 10 – 14
 • Peannaireacht: keen, kibble, lamp, lend,  lime
 • Feena’s Book of Facts: Pages 46 – 50 Birds
 • Gafa le Mata: Achar. ( Area : pupils often get confused between the length and width of something and its area. It may be helpful to talk about a football pitch or a garden. We use length and width to measure the walls that edge the pitch and area to measure the space the ground covers. So we talk about measuring the ‘dromchla’ or surface.)  It is always good practice to estimate before measuring.
 • Lch 148: In ceist a 3 agus Ceist a 3, children are asked to use playing cards and books to estimate and then measure the surface of a book and a table. The estimate should be reasonable and not a wild guess!
 • Lch 149: Counting squares to calculate area
 • Lch 150: In Ceisteanna 2,3 it may help to use a ruler to fill in the blank spaces
 • Lch 151: More squares to count!
 • Leathanach oibre breise.
 • An Cóta Báistí
 • An Zú
 • An Leabhar an pheil agus an t-iasc.

These can also be accessed ar shuíomh na scoile: www.gaelscoilchnocliamhna.ie . Teigh chuig Ranganna agus ansin Tacaíocht Foghlama Breise

 • Ag Obair Liom:
 • Lch a 43: Focail a chríochnaíonn le –óg
 • Lch a 44: Focail a chríochnaíonn le  – ín
 • Lch a 45: Focail a chríochnaíonn le –án
 • Lch a 46 Léigh an scéal agus agus dathaigh na focail a chríochnaíonn le –ach
 • Lch 47,48: Focail a chríochnaíonn le uí
 • Dhá leathanach oibre: Cuir isteach na cinnlitreacha

                                       Comhartha ceiste

English:

 • I’m attaching a question web. Use each line to write one thing you have learned about birds
 • Anticipation Statement; Tick whether you agree/disagree and then explain your reason. Use facts to support your answer.
 • Fill in the description web on Ostriches
 • Wordsearch
 • Skills Book page 50: Compound Words
 • Skills Book page 51: Writing instructions  for a procedure
 • Weaving Wellbeing: lesson 8 Strengths 17 – 20

Gníomhaíochtaí R2


Tá sár obair á dhéanamh ag Claire. Seo chugaibh físeán beag dá cuid oibre agus ealaíne agus í ag léamh an Fear Sneachta le blas álainn Gaeilge.

.

.

Tá Peadar agus a dheartháir Edward agus ar ndóigh a dheirfiúr óg agus an chlann De Rís ar fad ag déanamh éacht i rith an dianghlasála. Seo chugaibh cnuasach griainghraif uatha ag foghlaim, ag spraoi, ag bácáil agus ag déanamh ceoil.

Obair Bhaile R2 11ú Bealtaine

Dia dhaoibh go léir.

Tá súil agam gur bhain sibh ar fad taitneamh as an aimsir álainn ag an deireadh seachtaine. Tá obair iontach á dhéanamh ag daltaí Rang a Dó agus táim ana-bhródúil asaibh ar fad. If you would like me to supply extra material in a specific area to help reinforce a concept or revise a difficult topic please let me know. This week I’m adding some subtraction exercises.

 • Spellbound: Week 34. 4 more revision exercises.
 • Bunlitriú: Teigh siar ar Sheachtain a 6 agus a 7 agus cuir 12 focail in abairtí. ..’sé sin 3 abairt in aghaidh an lae.
 • Seaimpín na dTáblaí: dathaigh an pictiúr agus críochnaigh an pictiúr den chorn. Tá an leabhar críochnaithe agat anois!
 • Work It Out: Continue with Friday tests: 5 – 9
 • Peannaireacht:  jab, job, joke, jam, jump.
 • Feena’s Book of Facts: pages 42 – 45 The Internet  and Telephones. I will scan 4 worksheets based on these pages.
 • Gafa le Mata: 5 pages this week but they are fairly straightforward

Lch a 139 ( Súil Siar) agus lch 140 – 143 (uimhirphatrúin).

An Fear Sneachta

 An Tornapa Mór

 Róisín agus an Frog

Liam San Úllord

        These can also be accessed on the school’s website: www.gaelscoilchnocliamhna.ie

under Ranganna and then Tacaíocht Foghlama Bhreise. Táim an-bhuíoch do Mhúinteoir Aogán as na giotaí seo a chur ar an suíomh. Reading these along with Múinteoir Aogán in the clips will help  maintain reading fluency.

 • Ag Obair Liom:
 • Lch a 40: Cuir na habairtí sna bolgáin chainte
 • Lch a 41: Cad a dúirt Liam agus an Siopadóir lene chéile? Scríobh na habairtí sna bolgáin.
 • Lch a 42: Ciorclaigh an consan atá ag deireadh an fhocail.
 • Mo Leabharsa:

Lch a 36: Léigh na habairtí agus cuir an uimhir cheart i ngach bosca.

 • Skills Book:

Page 48: consonant blends: Page 49 : Apostrophe

 • An Ghlóir 2

Nóta beag: Some parents have requested extra subtraction worksheets so use them if you feel extra practice would be helpful.

Mo bhuiochas as ucht bhur gcomhoibriú ar fad..Many thanks for your cooperation!

Le gach deaghuí,

Eibhlín

Obair Bhaile R2 -5ú Bealtaine

Bhuel, tháinig an drochscéal ag an deireadh seachtaine nach bhfeicfimid a chéile go dtí Mí Meán Fómhair. Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go maith agus gur bhain sibh taitneamh as an deireadh seachtaine. Níl ach ceithre lá oibre an tseachtain seo.

 • Spellbound: Week 33. More revision! 4 exercises so one each day.
 • Work It Out: Friday Tests 1 – 4.
 • Seaimpín na dTáblaí: Teist a 4.
 • Bunlitriú: Téigh siar ar Sheachtain a 5 agus cuir 3 fhocal in abairtí gach lá.
 • Peannaireacht: iag, iah, iaj, iak.
 • Feena’s Book of Facts: Read pages 39 to 41
 • Cad É Sin?: lch 21, 22, 23, 24.
 • Gafa Le Mata: Lch a 122, Rothluithe
 • Ceist a 1: Rudaí a chasann
 • Ceist a 2 Rialtán ( Control knob). Tá ‘as’(off), ‘te’ agus ‘fuar’ ann. Má dhéanann tú ¼ de chasadh tá an diail ag……….(te/fuar). Má dhéanann tú ¼ de chasadh eile tá an diail anois ag ……(te/fuar). Ceist a c: Tá casadh iomlán = le dhá ½ chasadh = le ceithre ¼ chasadh. ( Sometimes pupils understand this more clearly if they themselves do full turns, ½ turns and ¼ turns.)
 • Ceist a 3: Arís iomlán, ½ agus ¼ .

           Lch a 123: Dronuillinneacha

 • Úsáid dhá pheann luaidhe chun uillinn a dhéanamh. Buaileann na pinn luaidhe a chéile ag an mbun agus is féidir an spás idir na pinn luaidhe a bheith mór nó beag ag an taobh eile. Tugaimid uillinn ar an spás sin. Coimeád peann luaidhe amháin socair agus bog an ceann eile mar atá i gceist a 1.
 • Dronuillinn : Smaoinigh ar chúinne cearnóige nó na cúinní atá ar dhronuillinn.  Tá ceithre dhronuillinn ar na cruthanna seo. Má fhéachann tú timpeall an tseomra feicfidh tú go leor rudaí le dronuillinneacha. Liostáil iad seo do Cheist a 2 – agus rudaí atá gan dronuillinneacha.
 • Ceist a 3: Ana éasca! Cuir tic más dronuillinn atá ann agus ‘x’ murar dronuillinn atá ann.

Scríbhneoireacht

 • Cad É Sin?
 • An raibh leigheas ag Labhrás do Learaí?
 • An raibh sé deacair a dhéanamh?
 • Cad go díreach a bhí le déanamh ag Learaí?
 • Sa phictiúr ar leathanach a 24, tá Labhrás ag séideadh isteach i rud éigin. Cad é?
 • Feena’s Book of Facts: Write 6 questions based on page 39 beginning with each of the following words: Who? Where? What? When? Why? How?
 • Mo Leabharsa: leathanach a 35 – focalchuardach. Ansin téigh ar ais chuig leathanach a 32 agus úsáid na focail céanna chun lipéid a chur ar na pictiúir agus na focail a scríobh i gceart.

Gniomhaíochtaí eile:

 • Cláracha ar Cúla ar Scoil:

https://cula4.com/en/shows/cula4-ar-scoil/

 • Attached is RTÉ schedule
 • Tá Scéalta le hAoife ar suíomh na scoile.
 • Tá Múinteoir Aogán tar éis leabhair Ghaeilge Rang a 2 a chur ar an suíomh agus is féidir iad a léamh leis: http://gaelscoilchnocliamhna.ie/index.php/2020/04/27/leitheoireacht-ghaeilge/
 • Ná déan dearmad ar aclaíocht / sport! Cad faoi ‘circuit’ a leagadh amach sa gháirdín? B’fhéidir 6 stáisiún a chruthú le gníomhaíocht ag gach stáisiún. Seol grianghraf chugam!
 • Am attaching a recording of the first 7 lines of An Ghl oir

Tá súil agam go bhfuil gach duine ag cabhrú lena cheile agus go bhfuil páistí Rang a Dó ag obair chun an teach a choimeád glan!

Cuir scéal chugam am ar bith agus déanfaidh mé gach iarracht tú a fhreagairt.

Eibhlín

Obair na Seachtaine 27ú Aib

Dia dhaoibh ar fad! Seachtain eile romhainn agus gach duine gnóthach.  Things have changed from week to week. Some people are exercising with Joe Wicks and others are doing Yoga le Ciarán. I hope everyone is getting out in the fresh air and enjoying the sunshine.

 • Spellbound: Revision Week 32. 5 exercises here so one each day.
 • Work It Out: Week 30. Do one a day for 4 days.
 • Seaimpín na dTáblaí: Seachtain a 30 Arís, ceann gach lá
 • Bunlitriú: Téigh siar ar Sheachtain a 3 agus ar Sheachtain a 4. Gach lá scríobh trí abairt ag úsáid na bhfocal.
 • Peannaireacht: hab; hac; had; hae; haf.
 • Bill’s New Frock: read the last three chapters
 • Cad É Sin? Léigh leathanaigh 17, 18, 19, 20. Léigh ó thús an leabhair.
 • Gafa le Mata: leathanaigh 106, 107. Meáchan.  The aim is to become familiar with estimating weight . Is an item heavier or lighter or approximately a kg/ ½ kg/ ¼ kg?
 • 2 Leathanach oibre: revising addition and subtraction

Scríbhneoireacht

 • Bill’s New Frock
Chapter 5 What did Mrs Collins slip into? What happened with the comics? Did Bill enjoy reading the Bunty? What lead to the fight? What advantage did Bill find there was for wearing a frock?
Chapter 6 + 7 What happened when the rain stopped? What helped to unstiffen the children’s bodies? Who did Astrid say was the best runner in the class? Who was supposed to win? Why did Bill feel “small, selfish and ungenerous”? Why do you thin Paul was so happy to get second place? What happened to mean Malcolm? What was the reaction of Bill’s Mum when he got home?
 • Cad É Sin?

Cad a thug Fionnán do Learaí le hól?

Ar oibrigh an cleas a bhí ag Fionnán?

Cad a bhí ar Learaí a dhéanamh sular ól sé an t-uisce?

Cé eile a chonaic Learaí agus é ag dul síos an bóthar?

 • Describe a washing machine:

Appearance: Colour? Size? Shape?Where do you find it?

Function: What does it wash? Humans? Cars? Talk about the different programmes.

Operation: How do you use it? How long does it take?

Conclusion: Is it useful? Why?

 • Timpiste a tharla dom ar mo rothar.

An chéad alt: Déan cur síos ar do rothar. Dath, cathain a fuair tú é, cá gcoimeádann tú é?

An dara h-alt:  Cá raibh tú nuair a tharla an timpiste? Mar shampla: ag dul go dtí an siopa, ag rothaíocht sa pháirc, ag rothaíocht ar an mbóthar. Ar leag carr tú? Ar bhuail tú crann? Ar rothaigh tú isteach i bpoll?

An Tríú alt: An raibh tú gortaithe? Do chos? Do lámh? An raibh tú ag caoineadh?Ag cur fola?

Deireadh an Scéil: An raibh tú ceart go leor? An raibh ort dul go dtí an dochtúir/ ospidéal? An raibh do rothar scriosta?

 • Weaving Wellbeing/ Isolation Journal/ Taiscedeán Todhcaí

Déan leathanch nó dhó astu seo.

Aclaíocht:

 • Lots of training exercises on BLOG.ELVERYS.IE

Tá trí scannán curtha suas ag Ciarán chomh maith leis an Yoga:

 • Lá 3: Corpoideachas le Ciarán
 • Lá 2: Corpoideachas le Ciarán 
 • Lá 1: Corpoideachas le Ciarán 

RTÉ School Hub / Cúla ar Scoil

I delayed sending this email this morning hoping that the plans for next week would be available. I’ll forward them as soon as I get them.

Paidreacha don Chéad Chomaoineach

Táim ag seoladh Na Deasghnátha Tosaigh agus A Thiarna Déan Trócaire.

Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go maith. Arís, má tá aon rud gur féidir liom a dhéanamh  seol ríomhphost chugam – agus lean le na grianghrafanna!   Eibhlín

Suimiú

.


.

Dealú